ข่าวกิจกรรม

การอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน. (ผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน.)…

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2564

พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.)/ประธานอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน ITA พร้อมด้วยอนุกรรมการ อาทิเช่น พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล, พล.ต.นภดล…

Read More

กอ.รมน. จัดประชุมผู้นำชุมชน และมวลชน กอ.รมน.

คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ของ กอ.รมน. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี…

Read More

การประชุมชี้แจงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 พล.ท. อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบกองทัพบก…

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.)/ประธานอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน ITA, พล.ต.รัชชพล…

Read More

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักจเร กอ.รมน. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ท.ให้กับ ร.ต.ไพรวัสด์ จันทร์หอม…

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน.…

Read More

การประชุมคณะกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.(ITA) ครั้งที่ 2/2564…

Read More

สำนักจเร กอ.รมน. จัดอบรมการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

  เมื่อวันที่ 23 -27 พฤศจิกายน 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดอบรมการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน…

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2564

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA…

Read More

สำนักจเร กอ.รมน. เข้าพบเลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อขอรับนโยบายและข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ (จเร กอ.รมน.) และคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักจเร กอ.รมน.…

Read More

การประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน สำนัก จเร กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2564

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสำนักจเร กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ…

Read More

การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ในฐานะผู้บริหารสูงสุด เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด…

Read More

สำนักจเร กอ.รมน. ประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ กอ.รมน.…

Read More

สำนัก จเร กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้แก่กำลังพลประจำปีงบประมาณ 2564…

Read More

พิธีเกษียณอายุราชการ กอ.รมน. ปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบของที่ระลึกเนื่องในพิธีเกษียณอายุราชการให้แก่ พล.อ.วุฒิไกร…

Read More

จเร กอ.รมน.เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพนางบุบผา สุพรรณพรหม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางบุบผา…

Read More

สำนักจเร กอ.รมน.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร…

Read More

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สจร.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 พล.ต.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (ผช.จเร กอ.รมน.(1)) เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สจร.กอ.รมน.…

Read More

นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 65 เยี่ยมชมกิจการ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน. เป็นผู้แทน เลขาธิการ…

Read More