การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2564

พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.)/ประธานอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน ITA พร้อมด้วยอนุกรรมการ อาทิเช่น พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล, พล.ต.นภดล…

Read More

กอ.รมน. จัดประชุมผู้นำชุมชน และมวลชน กอ.รมน.

คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ของ กอ.รมน. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี…

Read More