การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาว อรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ พ.อ.สุรนาท สบายรูป (ผอ.สตป.สจร.กอ.รมน.) และ พ.อ.ศุภยุทธ มาสมบูรณ์ : ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด โดยมี พ.อ.ลิขิต ทองเจือเพ็ชร (หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ)และกำลังพล ให้การต้อนรับ และ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด

ชุดตรวจราชการได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม โดยมี น.ส.กฤชภร สุวรรณวิหค ผอ.โรงเรียน และคณะครู ร่วมกับนายวิทยา เกื้อดวง ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ/ให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ อาทิเ่ช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ, การปลูกผักในตะกร้า, การเพาะถั่วงอก, การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และการเพาะเห็ด ซึ่งทางโรงเรียนเริ่มต้นดำเนินกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *