การประชุมคณะกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.(ITA) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยมี พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ (จเร กอ.รมน.) เป็นประธาน วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ในฐานะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงการเตรียมรับการประเมิน (วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รับทราบแผนและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ (วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)) ตลอดจนการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *