การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.)/ประธานอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน ITA, พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล (ผช.จเร กอ.รมน.)/รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ รวม 15 คน ได้ร่วมการประชุม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 102 กอ.รมน.

ในการประชุม ได้แจ้งให้ทราบถึงปฏิทินการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 และคู่มือการประเมิน ITA 2021 (More open, more transparent) รวมถึงการหารือการเตรียมจัดกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 10) เพื่อเข้าตอบแบบสำรวจ (IIT และ EIT) เพื่อรับการประเมินในห้วง 1 มีนาคม -30 เมษายน 2564 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์หลักของ กอ.รมน. (OIT) เพื่อรับการประเมินในห้วง 1 มีนาคม-30 เมษายน 2564 (ปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการเร็วกว่าปี 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *