การประชุมชี้แจงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 พล.ท. อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 (ระเบียบฉบับใหม่) เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของ สจร.กอ.รมน. สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักจเร กอ.รมน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *