กอ.รมน. จัดประชุมผู้นำชุมชน และมวลชน กอ.รมน.

คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ของ กอ.รมน. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (ประธานอนุกรรมการ), พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย, พ.อ.หญิง กรวิภา เจริญผล และ พ.ท.หญิง บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์:เพื่อร่วมประชุมกับ พล.ท.ปัณณฑัต กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. ที่ได้เชิญผู้นำชุมชน และมวลชน กอ.รมน. มาร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)

ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รวมการประชุมที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง (EIT) สำหรับการตอบแบบสอบถามต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *