การประชุมคณะอนุกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2564

พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.)/ประธานอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน ITA พร้อมด้วยอนุกรรมการ อาทิเช่น พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล, พล.ต.นภดล แก้วกำเนิด, พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย, พ.อ.ศรุต สีเหนี่ยง, พ.อ.วิทัย ลายถมยา, พ.อ.สุรนาท สบายรูป, น.อ.ฉัตรเฉลิม พิทักษ์สรยุทธ, พ.อ.หญิง ณัชชามน สูยานนท์, พ.อ.หญิงกรวิภา เจริญผล, พ.ท.หญิง บวรลักษณ์ สุวิเศษพงศ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ITA ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 102 กอ.รมน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *