โครงสร้าง ผังการจัด การแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างสำนักจเร กอ.รมน. แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนบังคับบัญชา 

2. ส่วนงานตรวจและประเมินผล มีหน้าที่     

♦ ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบหน้าที่ที่สำคัญ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการของส่วนราชการใน กอ.รมน.

♦ ดำเนินการให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

♦ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

♦  ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ส่วนงานสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่       

♦ ดำเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

♦ ดำเนินการรายงานผลการสืบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักฐาน พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

♦ ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย