ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ

จเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี

รองจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล

ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (1) 

 

พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย

ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (2) 

 

พ.อ.ชัยณรงค์ เชียงทอง

ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (3) 

 

นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา

ผู้ตรวจราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

นางสาวอุษา บานเย็น

ผู้ตรวจราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร