ติดต่อ สำนักจเร กอ.รมน.

สำนักจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม) ชั้น 1

สวนรื่นฤดี เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02 241 5146

โทร. ทบ. 83616, 83621