ทำเนียบอดีตผูับังคับบัญชา

พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2563)

 

พล.อ.บุญชู เกิดโชค (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561)