การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564

♠ คำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

♠ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

♠ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564