ขอบเขตงาน

 

การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน กอ.รมน.

สำนักจเร กอ.รมน. ดำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน กอ.รมน. ตามนโยบายและข้อสั่งการของ ผอ.รมน. และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ที่จะให้ไว้ในโอกาสการสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปี ที่จะนำมาเน้นย้ำให้หน่วยงานของ กอ.รมน. ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติงาน โดยแบ่งการตรวจเป็น 2 ประเภท คือ

1. การตรวจกระบวนการบริหารงาน เป็นการตรวจการปฏิบัติราชการตามแผนงานประจำปี โดยตรวจเชิงป้องกันมิให้มีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อการตรวจด้านปัจจัยการบริหาร เช่น งานด้านกำลังพล งบประมาณและการเงิน ด้านพัสดุ หัวข้อการตรวจด้านการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณ การจัดทำข้อมูลประเมินภัยคุกคาม การประมาณข่าวกรองความมั่นคงในพื้นที่ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง และหัวข้อการตรวจด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อติดตามการประสานและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

2. การตรวจประเมินผลโครงการที่สำคัญของ กอ.รมน. เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า รวม ถึงรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีกรอบการตรวจประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจา่ก กอ.รมน. และผลการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ

ในปีงบประมาณ 2561-2563 : สจร.กอ.รมน. ทำการตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยใน กอ.รมน. จำนวน 169 ครั้ง เฉลี่ยปีละ 56 ครั้ง แยกเป็น 

               กอ.รมน. ภาค                      จำนวน       4 ครั้ง

               กอ.รมน.ภาค สย.                จำนวน       5 ครั้ง

               กอ.รมน.จังหวัด                  จำนวน  160 ครั้ง

 

การสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน : ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รวม 113 เรื่อง เฉลี่ยปีละ 37 เรื่อง แยกได้ ดังนี้ 

– ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 46 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลแล้ว จำนวน 39 เรื่อง 

– ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 38 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลแล้ว จำนวน 34 เรื่อง 

– ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลแล้ว จำนวน 16 เรื่อง 

ปัจจุบันได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องทุกข์ ร้องเรียน และยังเป็นโปรแกรมตรวจสอบ ประมวลผล ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ทำให้การบริหารจัดการทุกขั้นตอน มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยระบบร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://oig.isoc.go.th

 

การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. (ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

แก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบาย ผอ.รมน. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการ และสำนักจเร กอ.รมน. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามบันทึกการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน และการปราบปรามทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ สำนักจเร กอ.รมน. โดยใช้กลไกของ กอ.รมน. จังหวัด เพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงาน ปปท.เขต 1-9 มีผลการปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ เช่น

– การตรวจโครงการในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และศอ.บต.

– การตรวจโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 43 แห่ง

– การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 37 แห่ง

– การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟิ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในห้วงเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 30 แห่ง

 

การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน. (ศปท.กอ.รมน.)

ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. ได้กำหนดหน้าที่ให้ สจร.กอ.รมน. รับผิดชอบดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน.

 

การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564 (Integrity&Transparency Assessment: ITA)

เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ สำนักจเร กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 (กอ.รมน. รับการประเมิน 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2561-2563) แต่ไม่ผ่านเกณฑ์) โดยเลขาธิการ กอ.รมน. ได้มาเป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564 (มี จเร กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. เพื่อดำเนินการและกำกับดูแล รวมถึงการมอบหมายแนวทางในการดำเนินงานให้กับ นขต.กอ.รมน. ซึ่งจะยกระดับการปฏิบัติและผลการประเมินให้ได้ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ต่อไป