กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย
1. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 download
2. พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 download
3. พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 download

ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 download
2. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2553 download
3. ระเบียบปฏิบัติประจำ กอ.รมน. ว่าด้วยการสนับสนุน พ.ศ.2553 download
4. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2553 download
5. ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 download
6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 78/2552 ลง 12 มี.ค. 52 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของ กอ.รมน. จังหวัด download
7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 79/2552 ลง 12 มี.ค. 52 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของ กอ.รมน. ภาค download
8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 78/2552 ลง 12 มี.ค. 52 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของ กอ.รมน. download

นโยบายและสั่งการ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) download
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) download
3. แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562-2565 (สมช.) download
4. ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.พ.ศ.2560-2564 download
5. ร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี 2561-2565 download
6. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) download
7. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. พ.ศ.2562 download