ภารกิจและอำนาจหน้าที่

                ♦  ตรวจ ประเมินผล และสอบสวนอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน กอ.รมน.

                ♦  ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                ♦  สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                ♦  รับผิดชอบการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน. (ศปท.กอ.รมน.)

                ♦  ร่วมปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย